ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 10 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 1156
    پاسخ برای تیکت شماره 1146